Приглашаем Вас пройти опрос и заполнить анкету «Библиотека – читателю. Библиотека – пользователю»:23 6 Подробнее

Регіональна міжвідомча Рада молодих бібліотекарів "Фахівець майбутнього"

Регіональна міжвідомча Рада молодих бібліотекарів "ФАХІВЕЦЬ МАЙБУТНЬОГО"
СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«РЕГІОНАЛЬНА МІЖВІДОМЧА
РАДА МОЛОДИХ БІБЛІОТЕКАРІВ
«ФАХІВЕЦЬ МАЙБУТНЬОГО»

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Регіональна міжвідомча Рада молодих бібліотекарів «Фахівець майбутнього» (далі Рада) є добровільним професійним об’єднанням молодих фахівців бібліотек.
1.2. У своїй діяльності рада керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», іншими законодавчим актами, а також положеннями цього Статуту.
1.3. Рада створюється на невизначений термін, має місцевий статус та поширює свою діяльність на територію Луганської області.
1.4. Рада не є юридичною особою.
1.5. Рада має право реалізовувати свої завдання у взаємодії з органами державної влади і управління, профспілками, іншими об’єднаннями громадян, суб’єктами підприємницької діяльності та іншими об’єднаннями громадян, як в Україні так і за її межами, діяльність яких не суперечить чинному законодавству України та міжнародним зобов’язанням України.
1.6. Рада здійснює громадську діяльність – безкорисливу діяльність, що не передбачає одержання прибутків від такої діяльності на засадах законності, гуманності, гласності, добровільності та самоврядування.
1.7. Повна назва Ради українською мовою - Громадська організація «Регіональна міжвідомча Рада молодих бібліотекарів «Фахівець майбутнього»; російською мовою – Общественная организация «Региональный межведомственный Совет молодых библиотекарей «Профессионал будущего».
1.8. Скорочена назва Ради українською мовою – «Молодіжна Рада», російською мовою – «Молодежный Совет»
1.9. Реєстраційна адреса ради: м.Луганськ, вул. Т. Шевченка, 4, Луганська обласна бібліотека для юнацтва.

2 МЕТА І ЗАВДАННЯ
1.10. Мета: захист законних прав та інтересів молодих фахівців бібліотечної галузі, сприяння підвищенню статусу бібліотек в суспільстві.
1.11. Завдання:
 • формування у молодих працівників соціальної активності, стимулювання творчості, ініціативності, самостійного і практичного мислення молодих працівників;
 • вивчення і впровадження кращого досвіду роботи, розповсюдження інноваційних бібліотечних форм і методів бібліотечного обслуговування молодих користувачів;
 • створення умов для виявлення і реалізація творчих здібностей, авторських напрацювань, професійних ідей та доробок молодих бібліотекарів;
 • освоєння інформаційно - бібліотечного простору, популяризація бібліотечної діяльності;
 • розповсюдження професійних знань, пошук і впровадження нових бібліотечних технологій;
 • підвищення статусу бібліотек в суспільстві, залучення уваги громадськості до проблем бібліотек і бібліотечної професії;
 • надання допомоги молодим фахівцям в період їх професійної адаптації, становлення, розвитку;
 • захист прав та інтересів молодих фахівців бібліотек.
3 УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН. ВИБУТТЯ ІЗ НЬОГО.
1.12. Членство у складі Ради є добровільним. До складу Ради мають право увійти молоді фахівці бібліотек області у віці до 35 років включно, незалежно від займаної посади та відомчої приналежності.
1.13. Прийом нових членів відбувається під час проведення Форумів молодих бібліотекарів Луганщини. Питання щодо прийняття та вибуття членів центру вирішують члени Ради на загальних зборах шляхом відкритого голосування.
1.14. Член Ради може бути виключеним з нього у разі недотримання вимог Статуту. У разі досягнення членами Ради 36-річного віку, вони автоматично виходять зі складу Ради. Але можуть набути статусу куратора Ради або Почесного члена Ради.
1.15. Члени ради, які за власним бажанням припинили свою професійну діяльність у бібліотеках Луганської області, автоматично виключаються з її складу.

4 ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОБ’ЄДНАННЯ.
1.16. Будь який член Ради має право:
 • обирати та бути обраним до керівних органів Ради;
 • висувати свою кандидатуру на будь-які посади у складі Ради;
 • вносити пропозиції щодо планування та організації роботи Ради, змін та доповнень до статуту;
 • надавати пропозиції з питань покращення бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів;
 • брати участь у всіх заходах Ради;
 • отримувати інформацію щодо поточної та перспективної діяльності Ради;
 • перебувати в будь-яких інших об’єднаннях громадян (громадських організаціях, партіях тощо);
 • вільно вийти зі складу Ради.
1.17. Члени ради зобов’язані:
 • дотримуватися Статуту, сприяти досягненню мети та завдань діяльності Ради;
 • дбати про авторитет та позитивний імідж Ради.

I. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОБ’ЄДНАННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
1.18. Організаційно-правовою основою роботи Ради є її засідання, які проводяться не менш, ніж двічі на рік.
1.19. Для повноцінної реалізації основних завдань Рада має таку структуру:
 • Голова Ради;
 • Секретар;
 • Секція бібліотечного менеджменту та інноватики;
 • Секція підтримки і просування читання.
1.20. Засідання ради проводить Голова, у разі його відсутності - Секретар. Скликання засідань можуть ініціювати Голова Ради, засновники Ради або більшість членів Ради. В окремих випадках можливе проведення розширених, виїзних засідань Ради за участю керівників, провідних фахівців бібліотечних закладів регіонального рівня. Рішення Ради ухвалюються більшістю голосів його членів. У разі рівної кількості голосів - голос Голови Ради є вирішальним.
1.21. Голова Ради:
 • здійснює загальне керівництво і координацію роботи Ради;
 • дає окремі доручення її членам;
 • представляє Раду в державних органах влади і управління, організаціях, установах, громадських організаціях регіонального рівня в рамках наданих повноважень та професійної компетенції;
 • несе відповідальність за організацію роботи Ради, виконання ухвалених рішень;
 • має право призначати позапланову або іншу періодичність засідань, вносити зміни в їх тематику.
У разі відсутності Голови Ради його функції виконує Секретар.
1.22. Секретар Ради виконує обов’язки організаційного характеру, здійснює підготовку засідань, відповідає за діловодство
1.23. До складу Секцій входять члени Ради. Кількісний і персональний склад Секцій визначається під час роботи Форумів. Секції очолюють молоді фахівці - члени Ради, які обираються на засіданнях Секції шляхом відкритого голосування. Діяльністю Секцій опікуються досвідчені бібліотечні фахівці, що мають авторитет у професійному середовищі. Зміст і порядок роботи Секцій визначається планом роботи.
1.24. Члени Ради беруть участь в підготовці рішень Ради, роботі Секцій.

6 ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОБ’ЄДНАННЯ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ
6.1. Рада не отримує і не використовує будь-які кошти і майно.
6.2. Рада не здійснює господарської та іншої комерційної діяльності, не є платником податків.
6.3. Контроль за діяльністю Центру здійснюють компетентні державні органи відповідно до чинного законодавства.
6.4. Рада оприлюднює інформацію про свою діяльність, зміни складу органів та статутних документів в обсягах та в порядку, визначеному законодавством.

7 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТНИХ ДОКУМЕНТІВ

7.1. Єдиним статутним документом Ради є її Статут.
7.2. Зміни та доповнення до Статуту ухвалюють Збори.
7.3. При затвердженні Статут підписують Засновники Ради. Всі зміни та доповнення до Статуту підписує Голова Ради або за рішенням повноважних Зборів - будь-яка інша особа (Секретар Ради, члени Ради тощо).

8 ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ. ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЙОГО ЛІКВІДАЦІЄЮ
8.1. Припинення діяльності Ради здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.
8.2. Реорганізація або ліквідація Ради здійснюється за рішенням Загальних зборів або суду у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.
8.3. При реорганізації Ради сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступника.
8.4. Усі суперечки щодо майнових питань вирішуються в судовому порядку.

Часы работы библиотеки

Понедельник - пятница:
с 9.00 до 17.00

Воскресенье:
с 9.00 до 16.00

Выходной: суббота и
праздничные нерабочие дни
Последний день месяца –
санитарный

Счётчики

Яндекс.Метрика
Яндекс цитирования